Gruppe 07
Programm   Gruppen und Stücke    Unser Team   Presse   Photos  Jahrgänge   Unterstützung

Už několik let existují na obou germanistických institutech Masarykovy univerzity v Brně německy hrající skupiny, které jsou opakovaně zvány k hostování do jiných měst. V květnu 2008 zorganizovala skupina filosofické fakulty „Gruppe07“ studentský divadelní festival v divadle Barka. Pozvání přijaly německy hrající soubory z Německa, Rakouska, Polska a Česka a zúčastnily se společných představení, workshopů a přednášek.

Festival nabízí mladým lidem z různých zemí příležitost vychutnat si společný zájem o divadlo a navzájem si vyměňovat zkušenosti. Pro sbližující se Evropu je důležité dát abstraktnímu sjednocování hmatatelnou formu, poznávat studenty z různých stran hranice, avšak se stejnými zájmy, a navazovat kontakty s mládeží jiných zemí. Značně rozdílná divadelní tradice německo-rakouská na jedné straně a česká na straně druhé poskytují rozmanité možnosti výměny a seznamování se s kulturními shodami a rozdíly.

Prvním festivalem „Drehbühne“ jsme chtěli upozornit jak na události roku 1938, tak také na skutečnost, že v první Československé republice existovala v Brně i jiných českých městech demokratická loajální německá kultura. Multietnické město Brno/Brünn má dlouholetou vícejazyčnou divadelní tradici, která sahá až do 20.století. Německy hrající divadlo bylo v meziválečném období liberálním místem, v němž existovala spolupráce s brněnským divadlem českým. Na jaře 1938 se ansámbl z politických důvodů rozdělil na „lidovou“ a demokratickou část. Po Mnichovské dohodě v září 1938 se demokratická sezona už nekonala. Vystoupení souboru na začátku léta 1938 byla v Brně posledními demokratickými, německy hranými představeními. Demokraticky smýšlející, zčásti židovští herci a herečky, museli scénu opustit (od roku 1939 ve větší míře). V letech 1938/39 až 1944 bylo „německé“ divadlo chápáno jako divadlo „nacionálně socialistické“.

Seit mehreren Jahren gibt es in Brünn auf den beiden germanistischen Instituten der Masaryk Universität deutschsprachige Theatergruppen, die auch immer wieder zu Gastspielen in anderen Städten eingeladen werden. Im Mai 2008 organisierte die Gruppe07 der philosophischen Fakultät ein Studententheaterfestival im Divadlo Barka. Eingeladen waren deutsch spielende Gruppen aus Deutschland, Österreich, Polen und Tschechien, die einige Tage in Brünn an gemeinsamen Vorstellungen, Workshops und Vorträgen teilgenommen haben.

Das Festival bietet jungen Menschen verschiedener Länder die Möglichkeit, ihr gemeinsames Interesse am Theater auszuleben und davon ausgehend ihre jeweiligen Erfahrungen auszutauschen. Gerade in der zusammenwachsenden EU ist es wichtig, dem abstrakten Vereinigungsprozess eine greifbare und erlebbare Seite zu geben, andere Studierende von jenseits der Grenze, aber mit ähnlichen Interessen, kennenzulernen und Kontakte zu Judgendlichen in anderen Ländern zu knüpfen. Auch in Hinblick darauf, dass die Theatertraditionen Deutschlands/Österreichs und Tschechiens ziemlich unterschiedlich sind, ergeben sich hier vielfältige Möglichkeiten zum Austausch und zum Kennenlernen von kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschieden.

Mit dem ersten Festival "Drehbühne" wollten wir aber auch an die Ereignisse im Jahr 1938 erinnern, sowie daran, dass es in der Ersten Tschechoslowakischen Republik auch demokratische, staatsloyale deutschsprachige Kultur in Brünn und anderen Städten gab. Die multiethnische Stadt Brünn/Brno besitzt eine langjährige mehrsprachige Theatertradition, die bis ins 20. Jahrhundert reicht. Das deutschsprachige Theater war dabei in der Zwischenkriegszeit ein liberaler Ort, an dem es durchaus auch zur Zusammenarbeit mit dem tschechischen Brünner Theater kam. Durch die politischen Ereignisse spaltete sich im Frühjahr 1938 das Ensemble in einen "völkischen" und einen demokratischen Teil, nach dem Münchner Abkommen im September 1938 fand jedoch die demokratische Spielzeit nicht mehr statt. Die Auftritte des Ensembles im Frühsommer 1938 waren somit die letzten demokratischen deutschsprachigen Aufführungen in Brünn, das die demokratischen, teils jüdischen Schauspieler und Schauspielerinnen ab 1939 zunehmend verlassen mussten, während "deutsches Theater" von 1938/39 bis 1944 "nationalsozialistisches Theater" bedeutete.


tosuya.net